RODO

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Petroman Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Lubraniec Parcele 55, 87-890 Lubraniec KRS 0000564138, tel.:54 286 23 36, e-mail: petroman@petroman.pl
Petroman Paliwa spółka z o.o. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przetwarza dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).


CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane, w zależności od relacji nas łączących, będziemy przetwarzać w celu:
– wykonania łączącej nas umowy, lub podjęcia działań na Twoje żądanie jeszcze przed zawarciem umowy (o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych wymaganych obligatoryjnie jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy;
– wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego, takiego jak: gromadzenie danych pracownika w teczce osobowej, wystawienie i przechowywanie faktury (o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
– realizacji naszego prawnie usprawiedliwionego celu, jakim może być tworzenie zestawień i statystyk, marketing naszych usług, prowadzenie rejestru korespondencyjnego, ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;.
– Twoja zgoda – jeżeli kandydujesz do nas do pracy

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I SKĄD POCHODZĄ?

Dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pochodzące bezpośrednio od osób których dane dotyczą lub pozyskane z publicznych rejestrów takich jak KRS, CEIDG.
Dane kontaktowe pracowników, przedstawicieli i reprezentantów klientów pozyskiwane od osób, których dane dotyczą lub ujawnione w jawnych, publicznych rejestrach. Ich dane przetwarzamy w prawnie usprawiedliwionym celu jakim jest skuteczna realizacja umowy łączącej nas z reprezentowanym przez tę osobę podmiotem. Najczęściej przetwarzamy wtedy imię, nazwisko, adres e-mail i nr telefonu do kontaktów służbowych, miejsce zatrudnienia.

PROFILOWANIE

Informujemy, że dane osobowe przedsiębiorców, znajdujące się w bazie danych nie poddawane są zautomatyzowanej ocenie (profilowaniu), o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom w trzech określonych przypadkach:
– obliguje nas do tego przepis prawa (organy administracji publicznej, komornicy, sądy itp.),
– zawarliśmy umowę powierzenia (z podmiotami, które świadczą dla nas usługi informatyczne, wspierają nas w ochronie danych osobowych, prowadzą w naszym imieniu windykację lub świadczą nam pomoc prawną),
– przekazanie danych wynika z naszego prawnie usprawiedliwionego celu (np.: ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń).

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

Masz prawo złożyć do nas wniosek z żądaniem:
– dostępu do danych Ciebie dotyczących oraz ich sprostowania,
– usunięcia danych, ale w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO,
– w przypadkach określonych w art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
– uznania Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO,
– przeniesienia danych, które przetwarzamy w systemach informatycznych w związku z wykonaniem umowy.
W sytuacji, gdy uznasz, że nasze działania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, narusza Twoje prawa i wolności możesz wnieść skargę do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od łączącej nas relacji Twoje dane mogą być przechowywane:
• w przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy,
• w przypadku danych podanych fakultatywnie- do czasu wycofania zgody,
• dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń będzie to okres przedawnienia roszczeń,
• dla danych pracowniczych 50 lat od ustania zatrudnienia,
• gdy wystawiliśmy Ci fakturę lub otrzymaliśmy ją od Ciebie – przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym faktura została wystawiona.

KLAUZULE ZGÓD DO ZASTOSOWANIA W CV

Jeżeli prowadzimy nabór pracowników prosimy pod CV wpisywać poniższą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych Petroman Paliwa Sp. z o. o. z siedzibą w Lubraniec Parcele 55, 87-890 Lubraniec w niniejszym CV w celu niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko [wpisać na jakie stanowisko]”
Jeżeli chcesz abyśmy zachowali Twoje CV na dłużej, zawrzyj następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych Petroman Paliwa Sp. z o. o. z siedzibą w Lubraniec Parcele 55, 87-890 Lubraniec w niniejszym CV w celu zamieszczenia ich w bazie potencjalnych kandydatów do pracy”.
Pamiętaj, aby każdą z klauzul podpisać osobno!

Petroman Paliwa sp. z o.o.
Lubraniec Parcele 55
87-890 Lubraniec
NIP 7272796488
Regon 361818844

email: petroman@petroman.pl


Sekretariat:
📱/📠 54 286 23 36
email: petroman@petroman.pl

Dział Handlowy – Hurtowa Sprzedaż Paliw
📱 608 340 824
📱 728 567 528

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
📱 600 295 291
📱 54 286 45 12