Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022

1) informacje o stosowanych przez podatnika:

a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie:

IDENTYFIKACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH, WERYFIKACJA TERMINOWOŚCI PŁACENIA PODATKÓW, SKŁADANIA DEKLARACJI MONITOROWANIE ZMIAN W PRZEPISACH PODATKOWYCH PRZY WKORZYSTANIU PLATFORM DLA SŁUŻB FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
UDZIAŁ W SZKOLENIACH Z ZAKRESU PODATKÓW
WSPÓŁPRACA Z KANCELARIĄ ADWOKACKĄ
ANALIZA PUBLIKOWANYCH PRZEPISÓW PRAWA Z KOMENTARZEM
SPRAWDZANIE PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZEŃ PODATKOWYCH
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWAŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej:

NIE WYSTĘPUJĄ

2) informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych,
o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą:

W JEDNOSTCE NIE WYSTĄPIŁY SCHEMATY PODATKOWE

3) informacje o:

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

1. TRANSAKCJE Z PODMIOTEM POWIĄZANYM PETROMAN TRANSPORT SP. Z O.O. NIP: 1132881601 (POWIĄZANIA WŁAŚCICIELSKIE) WARTOŚĆ TRANSAKCJI =3.686.151,48 POLEGAJĄCA NA ZAKUPIE USŁUG TRANSPORTU TOWARÓW( paliw), STANOWIĄCA 29% SUMY BILANSOWEJ AKTYWÓW

2. TRANSAKCJE Z PODMIOTEM POWIĄZANYM MAKSIMUS PIOTR MAŃKOWSKI I MAREK MAŃKOWSKI S.C. NIP: 8883048178 (POWIĄZANIA WŁAŚCICIELSKIE) WARTOŚĆ TRANSAKCJI = 993.600,00 POLEGAJĄCA NA DZIERŻAWIE NIERUCHOMOŚCI DO PROWADZENIA STACJI PALIW ORAZ OKRĘGOWEJI PODSTAWOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW, STANOWIĄCA 8% SUMY BILANSOWEJ AKTYWÓW

3. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI: MAKSIMUS PIOTRMAŃKOWSKI I MAREK MAŃKOWSKI S.C. NIP: 8883048178 (POWIĄZANIA WŁAŚCICIELSKIE) ORAZ PETROMAN TRANSPORT SP. Z O.O. NIP: 1132881601 (POWIĄZANIA WŁAŚCICIELSKIE) WARTOŚĆ TRANSAKCJI = 1.380.546,57 POLEGAJĄCA NA SPRZEDAŻY PALIW, AKCESORII DO SAMOCHODÓW ZE STACJI PALIW ORAZ USŁUG NAPRAW SAMOCHODÓW STANOWIĄCA 11% SUMY BILANSOWEJ AKTYWÓW

b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

NIE WYSTĄPIŁY

4) informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej: NIE ZŁOŻONO
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej: NIE ZŁOŻONO
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług: NIE ZŁOŻONO
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236): NIE ZŁOŻONO

5) informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej – z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego:

NIE MIAŁY MIEJSCA

Petroman Paliwa sp. z o.o.
Lubraniec Parcele 55
87-890 Lubraniec
NIP 7272796488
Regon 361818844

email: petroman@petroman.pl


Sekretariat:
📱/📠 54 286 23 36
email: petroman@petroman.pl

Dział Handlowy – Hurtowa Sprzedaż Paliw
📱 608 340 824
📱 728 567 528

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
📱 600 295 291
📱 54 286 45 12